Atalanta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Atalanta houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met name de GDPR of AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Formulieren

Via formulieren kan Atalanta de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Betalings- en transactiegegevens (zoals kaartnummer, CVC-code and vervaldatum)
 • Mogelijk vertrouwelijke informatie en/of beschermde beelden met betrekking tot het aangevraagde drukwerk

Cookies & Analytics

Via cookies kan Atalanta de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Online-identifiers, waaronder cookie-identifiers, internetprotocoladressen en apparaatidentifiers; cliëntidentifiers;
 • Overige, zoals gespecificeerd in het Cookiebeleid

Waarom we persoonlijke gegevens verzamelen

Formulieren

Persoonsgegevens van klant(en) of geïnteresseerde(n) worden door Atalanta verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitrekenen en opsturen van offertes
 • Uitvoeren van bestellingen
 • Uitvoeren van betalingen
 • Contact opnemen over de ingevulde gegevens
 • Bijhouden van de ingevulde gegevens als referentie voor toekomstig contact

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming (via selectievakje in het formulier)

Cookies & Analytics

Persoonsgegevens van bezoekers worden door Atalanta verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Optimaliseren van onze website en onze service;
 • Overige, zoals gespecificeerd in het Cookiebeleid

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming (via cookiebanner)

Met wie we jouw gegevens delen

Atalanta deelt geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Formulieren

Uw persoonsgegevens worden door Atalanta opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Zonder expliciete aanvraag tot verwijdering worden de gegevens tot maximaal 7 jaar na het laatste klantencontact bewaard.

Cookies & Analytics

Uw persoonsgegevens worden door Atalanta opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Welke rechten je hebt over je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen die vallen onder de rechten van de betrokkene zijn gratis, behalve indien de vragen ‘manifest ongegrond of excessief’ zijn. In dit laatste geval zal een redelijke administratieve kost worden aangerekend of mag het verzoek geweigerd worden als zijnde ongegrond of excessief. Dit zal dan binnen de 30 dagen aan de betrokkene worden gecommuniceerd.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van formulieren via Cognito Forms (zie hieronder);
 • Het verwerken van betalingen via Stripe (zie hieronder);
 • Het verwerken van cookies via Google Analytics (zie hieronder);
 • Het versturen van offertes, facturen en paketten via externe transportbedrijven.

Wij verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd Cognito Forms, Stripe en Google Analytics.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Formulieren

Wij gebruiken Cognito Forms om uw persoonlijke gegevens veilig te verzamelen en te beheren in overeenstemming met GDPR. U kunt meer te weten komen over hoe Cognito Forms uw persoonlijke gegevens beschermt in het privacybeleid van Cognito Forms.

Wij gebruiken Stripe om betalingen te accepteren binnen formulieren van Cognito Forms in overeenstemming met GDPR. U kunt meer te weten komen over hoe Stripe uw persoonlijke gegevens beschermt in het privacybeleid van Stripe.

 

Cookies & Analytics

Onze website maakt gebruik van cookies om onze website en service te optimaliseren. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

Hoe we jouw gegevens beschermen

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en nemen de verplichting op zich om de informatie waarmee ze in het kader van hun job mee in contact komen, steeds en blijvend als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Welke datalekprocedures we geïmplementeerd hebben

Als een datalek optreedt bij Atalanta of een andere partij dan zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, de schade beperken en de gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte brengen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wij werken dit privacybeleid regelmatig bij zodat ze een correct beeld geeft van onze intenties en onze werkwijze. We suggereren dan ook dat u af en toe deze tekst herbekijkt als u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Atalanta bv
Schippersstraat 4
8800 Roeselare
België
Website: https://atalanta.be 
Email: welcome@atalanta.be 
Telefoonnummer: +32 (0)51 24 08 44

Zaakvoerder: Geert Braekevelt
Developer: Alexander Braekevelt